MyJohnDeere datasekretess

Effective Date: July 1, 2014


“GÄLLER ENDAST FÖR KUNDAVTAL på Island, i Kazakstan, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Ukraina, eller en medlemsstat i Europeiska unionen”

Denna sekretesspolicy hänvisar till data som samlats in genom MyJohnDeere - Driftscenter.

John Deere förbinder sig att respektera och skydda kunders personuppgifter och känsliga uppgifter. Alla personuppgifter som samlas in enligt detta avtal samlas endast för att kunna fullgöra de avtalsbaserade tjänsterna.


1. Datainsamling
John Deere kan samla in data som har skapats, använts, genererats eller lagrats i maskiner och inventarier samt data som matats in genom andra systemgränssnitt. I enlighet med de avtalsbaserade tjänsterna, inklusive systemets maskinvara och all maskinvara eller enheter som samverkar med maskiner och utrustning, tillsammans med annan data som kunder lägger till på webbtjänsterna (t.ex. men inte uteslutande: konsumtion, drifttid, underhåll, reparationshistorik, fukt, fältgränser, dokumentation kartor etc.). För att tillhandahålla de tjänster som begärts av kunden har John Deere rätt att behandla och spara data från externa system eller koppla information.


2. Geolokalisering av data

Om detta erbjuds som en tjänst eller som en uppgraderingsfunktion får John Deere på uppdrag av kunden samla in uppgifter, genom att använda GSM-teknik, för att tillhandahålla tjänsten, positionsdata i RTCM-format samt vägpunkter, spårloggar och/eller gränser. Kunden förstår att han eller hon bara får använda geolokaliseringssystem för att spåra var en person befinner sig endast om den personen uttryckligen och skriftligen har gett sitt medgivande.


3. Åtkomst till och användning av data.
Kunden kan dessutom när som helt ge åtkomst till eller begränsa en återförsäljares och/eller tredje parts åtkomst. Kunden kan begära att John Deere tar bort åtkomst till och användning av data till specifika återförsäljare och/eller tredje parter via webbfunktioner. Om kunden begär detta kommer John Deere att verkställa en sådan borttagning inom trettio (30) dagar. En återförsäljare och/eller tredje part med begränsad åtkomst kan ha fortsatt tillgång till data som samlats in av systemet innan John Deere tar bort återförsäljarens och/eller tredje partens åtkomst. Kunder kan ge återförsäljare och/eller tredje parter åtkomst till och rätt att använda kundens data. John Deere kan på uppdrag av kunden ge återförsäljare och/eller tredje parter uppgifter och data i syfte att underhålla kundens utrustning inklusive maskindiagnostik, fjärrunderhåll (dvs. men inte uteslutande för att tillhandahålla uppdatering, reparation, assistans) och programuppdateringar av maskinkomponenter.

4. Datalagring och lagringspolicy
Kundens data lagras på John Deeres servrar som finns i USA. Så länge inte kunden begär borttagning av John Deeres åtkomst till och användning av data, kommer John Deere att lagra data, under förutsättning att sådan datalagring följer alla tillämpliga federala, statliga, regionala och lokala lagar och föreskrifter, inklusive, men inte begränsat till lagar i andra jurisdiktioner än EU, där data lagras. John Deere har rätt, men är inte skyldiga att lagra data på obestämd tid, eller att ta bort data när som helst vid utgången av ovan angivna lagringstider under förutsättning att sådan datalagring sker i enlighet med alla tillämpliga federala, statliga, regionala och lokala lagar och föreskrifter, inklusive, men inte begränsat till, i förekommande fall, lagar i andra jurisdiktioner än EU, där data lagras. Kunden är medveten om och accepterar att meddelanden-och positionsdata som tas bort från servern inte kan hämtas eller återskapas.

5. John Deeres användning av data.
John Deere har rätt att komma åt icke-anonyma kunddata för att tillhandahålla den avtalsdefinierade tjänsten (till exempel, men inte uteslutande: JDLink, Information om driftscenter, Field analyzer (fältanalys) osv. Det kan hända att John Deere lämnar ut kunddata till utomstående parter om vi anser att det är nödvändigt för att (a) skydda en person från döden eller allvarlig kroppslig skada; (c) förhindra bedrägeri eller missbruk mot oss eller våra användare; (d) skydda våra immateriella rättigheter eller (e) försvara Deere och dess dotterbolag eller personal från juridiska handlingar som kan uppstå från kunddata.

6. Inloggning på webbplatsen och profildata
På begäran och inom 30 dagar kommer Deere & Company bevilja personer rimlig åtkomst till de personuppgifter som har matats in i systemet. Dessutom kommer Deere & Company att vidta rimliga åtgärder för att tillåta individer att rätta, ändra eller ta bort information som visat sig vara felaktig eller ofullständig. Du har rätt att skriva över din information eller själv ladda upp nya filer. Användarens namn och e-postadress samlas in för att kunna registrera användarens aktiviteter. Lösenord som genereras av användaren används för att aktivera en säker inloggningsprocedur. Försäkran: Jag har läst och samtycker till innehållet i MyJohnDeere Allmänna villkor och Deeres globala sekretessraport. Genom att ange mina personuppgifter i MyJohnDeeres användarprofil och klicka på knappen “Jag godkänner MyJohnDeeres regler och villkor. Fyll i konto nu”-på registreringssidan, godkänner jag att John Deere samlar in, bearbetar och lämnar ut mina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy och i MyJohnDeeres villkor.

Senast uppdaterad: 1 jul 2014