Privacy van MyJohnDeere-gegevens

Effective Date: July 1, 2014


“GELDT UITSLUITEND VOOR CONTRACTEN MET KLANTEN IN DE VOLGENDE RECHTSGEBIEDEN: IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie”

Deze verklaring inzake het privacybeleid heeft betrekking op de via MyJohnDeere – Operation Center verzamelde gegevens.

John Deere verbindt zich ertoe de persoonsgegevens en gevoelige gegevens van de klant te respecteren en beschermen. Alle volgens deze overeenkomst verzamelde persoonsgegevens worden slechts verzameld met het doel de contractuele diensten te verlenen.


1. Gegevensverzameling
John Deere kan gegevens verzamelen die zijn gegenereerd door het gebruik van, verzameld door of opgeslagen in machines en apparatuur alsmede gegevens die via een ander systeeminterface zijn ingevoerd. Uit hoofde van de contractuele diensten zoals de systeemhardware en alle hardware of toestellen die een interface hebben met machines en apparatuur, samen met andere gegevens die door de klant aan de webdiensten zijn toegevoegd (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: verbruik, bedrijfstijd, onderhoud, reparaties, vochtigheid, veldbegrenzingen, documentatiekaarten enz.). John Deere kan gegevens van systemen van derden verwerken en opslaan of informatie bijeenvoegen met het oog op de verlening van de door de klant gevraagde diensten.


2. Lokalisatiegegevens

In geval van de verlening van diensten of van een upgrade-functie kan John Deere namens de klant, met gebruikmaking van GSM-technologie om die service te kunnen verlenen, lokalisatiegegevens in RTCM-formaat verzamelen evenals Waypoints, routelogs en/of limieten. De klant erkent dat hij/zij alleen lokalisatiesystemen mag gebruiken voor het opsporen van de locatie van een persoon als die persoon vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.


3. Toegang tot en gebruik van gegevens.
De klant kan ook te allen tijde de toegang voor dealers en/of derden goedkeuren of beperken. De klant kan John Deere verzoeken de toegang tot en het gebruik van gegevens via de webfuncties aan bepaalde dealers en/of derden te ontzeggen. John Deere dient binnen dertig (30) dagen na een geldig verzoek van de klant aan die ontzegging gevolg te geven. Een op die wijze geweigerde dealer en/of derde behoudt wellicht toegang tot de gegevens die voordat John Deere de toegang aan de dealers en/of derden had ontzegd door het systeem zijn verzameld. De klant kan dealers en/of derden machtigen naar de gegevens van de klant te gaan en deze te gebruiken. John Deere kan namens de klant aan dealers en/of derden informatie en gegevens verstrekken met oog op het onderhoud van de apparatuur van de klant zoals diagnose, afstandsonderhoud (zoals doch niet beperkt tot het leveren van updates, reparaties, assistentie) en software-updates voor machineonderdelen.  

4. Opslag en beleid inzake behoud van gegevens
Klantgegevens worden opgeslagen op de servers van John Deere in de VS. Tenzij en tot het tijdstip waarop de klant verzoekt dat John Deere de toegang tot en het gebruik van de gegevens wordt ontzegd, slaat John Deere de gegevens op, mits bij zodanige gegevensopslag alle van toepassing zijnde federale, staats-, provinciale en plaatselijke wetten en reguleringen worden nageleefd, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de wetten van rechtsgebieden buiten de EU waar de gegevens zijn opgeslagen, voor zover van toepassing. John Deere heeft het recht, doch is niet verplicht de gegevens voor onbepaalde tijd op te slaan of de gegevens te verwijderen op elk gewenst ogenblik na het verlopen van de boven gemelde bewaartermijn, mits bij de gegevensopslag alle van toepassing zijnde federale, staats-, provinciale en plaatselijke wetten en reguleringen worden nageleefd, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de wetten van rechtsgebieden buiten de EU waar de gegevens zijn opgeslagen, voor zover van toepassing. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de uit de server(s) verwijderde gegevens over berichten en posities niet kan worden teruggehaald of opnieuw kan worden aangemaakt.

5. Gebruik van gegevens door John Deere.
John Deere heeft recht op toegang tot de niet geanonimiseerde klantgegevens zodat het bedrijf de contractueel vastgelegde service kan verlenen (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot: JDLink, informatie van Operation Center, Field analyzer enz.). John Deere kan klantgegevens aan derden bekend maken als wij te goeder trouw menen dat de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) een persoon te behoeden voor de dood of ernstig lichamelijk letsel; (b) fraude of misbruik jegens ons of onze gebruikers te voorkomen; (c) onze eigendomsrechten te beschermen; of (d) Deere en haar gelieerde ondernemingen of personeel te verdedigen bij uit klantgegevens voortkomende gerechtelijke acties.

6. Gegevens aanmelding website en profiel
Op verzoek en binnen 30 dagen geeft Deere & Company aan individuele personen redelijke toegang tot de persoonsgegevens die ze zelf in het systeem hebben ingevoerd en die het bedrijf over hen bezit. Voorts treft Deere & Company redelijke maatregelen die het individuele personen mogelijk maken hun gegevens die onjuist of onvolledig blijken te zijn te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. U hebt het recht uw gegevens te overschrijven of zelf nieuwe bestanden te uploaden. De gebruikersnaam en het e-mailadres worden verzameld om hun activiteiten te kunnen registreren. Wachtwoord – door de gebruiker aangemaakt – waarmee een veilige aanmeldingsprocedure mogelijk wordt gemaakt. Verklaring: Ik heb de Termen en voorwaarden van MyJohnDeere en de Wereldwijde Privacyverklaring van Deere doorgelezen en ik ga ermee akkoord. Als ik mijn persoonsgegevens in het gebruikersprofiel van MyJohnDeere invoer en op de knop “I agree to the Terms & Conditions (Ik ga akkoord met de termen en voorwaarden van MyJohnDeere). Complete Account now (Maak de rekening nu af)” op de registratiepagina klik, stem ik erin toe dat John Deere mijn persoonsgegevens op de in de onderhavige privacyverklaring en de Termen en voorwaarden van MyJohnDeere beschreven wijze verzamelt, verwerkt en openbaar maakt.

Laatst bijgewerkt: 1  juli 2014